ข้อกำหนดการส่งไฟล์

ไฟล์ที่ต้องนำส่งมีดังต่อไปนี้

 1. เอกสารโครงงาน (นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
  • อยู่ในรูปแบบ .pdf
  • หากมีไฟล์รูปแบบอื่น เช่น .doc หรือ .docx ให้นำส่งด้วย
 2. รูปถ่ายของนิสิต (ทั้งนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
  • จำกัดขนาดไม่เกิน 2 MB ต่อรูป
  • อยู่ในรูปแบบ .jpg หรือ .png
 3. ซอร์สโค้ด (นิสิตปริญญาตรี)
  • อยู่ในรูปแบบ .zip
  • สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ให้นำส่งด้วยหากมีและอนุญาตให้เผยแพร่ได้
 4. โปสเตอร์ที่ใช้ในการนำเสนอโครงงาน (นิสิตปริญญาตรี)
  • จำกัดขนาดไม่เกิน 20 MB
  • อยู่ในรูปแบบ .pdf .jpg หรือ .png
 5. รายงานสรุป (นิสิตปริญญาตรี)
  • สรุปเนื้อหาของโครงงานประมาณไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4
  • อยู่ในรูปแบบ .pdf

หากมีไฟล์เหล่านี้ให้นำส่งเพิ่มเติมด้วย

 1. เอกสารเชิงเทคนิค (Technical document)
  • อยู่ในรูปแบบ .pdf
  • อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย
   • ความต้องการของระบบ (โปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้ในการพัฒนางานของเรา เช่นไลบรารีที่ใช้ และ/หรือระบบฐานข้อมูลที่ใช้)
   • ภาษาและโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา (เช่น Java และพัฒนาบน Netbeans)
   • วิธีการติดตั้งระบบให้เตรียมพร้อมต่อการพัฒนา
   • คำอธิบายเชิงเทคนิคของระบบที่พัฒนาขึ้น เช่นโครงสร้างซอร์สโค้ด การใช้งาน API การอินเตอร์เฟสกับฮาร์ดแวร์
   • ปัญหาที่พบได้บ่อยระหว่างการพัฒนาและวิธีการแก้ไข
 2. ไฟล์สไลด์นำเสนองานของนิสิต (เช่น Powerpoint)
  • อยู่ในรูปแบบ .pdf
  • หากมีไฟล์รูปแบบอื่น เช่น .ppt หรือ .pptx ให้นำส่งด้วย
 3. โปรแกรมติดตั้ง (Installer)
  • อยู่ในรูปแบบ .zip