รายละเอียดโครงงาน

หลักสูตร/ปี พ.ศ.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2561

ภาคและปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ประเภทโครงงาน
โครงงานวิศวกรรม

ชื่อโครงงานภาษาไทย
การประเมินผลการทำเหมืองบิทคอยน์ด้วยอุปกรณ์ตรรกะแบบโปรแกรมได้

ชื่อโครงงานภาษาอังกฤษ
Evaluating FPGA Bitcoin Mining

ผู้พัฒนา
5710500186 ชวิน กสิกิจพงศ์พันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ภารุจ รัตนวรพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันบิทคอยน์มีบทบาทมากขึ้นในการทำธุรกรรมทางการเงิน เนื่องด้วยคนทั่วไปเริ่มเข้าใจและให้ความน่าเชื่อถือมากขึ้น อีกทั้งสถาบันการเงินและนักลงทุนก็ เริ่มที่จะเข้ามาลงทุนกับบิทคอยน์มากขึ้นด้วย โดยกระบวนการทำเหมืองบิทคอยน์นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ ทำให้บิทคอยน์ดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆต่อไปได้ซึ่งกระบวนการนี้ใช้ทรัพยากรในการคำนวณมาก
โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อออกแบบและทดสอบการทำเหมืองบิทคอยน์ด้วยอุปกรณ์ตรรกะ แบบโปรแกรมได้หรือ FPGA เพื่อที่จะศึกษาและพยายามที่จะทำให้หน่วยประมวลผลในการทำ เหมืองบิทคอยน์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Abstract

Nowaday, Bitcoin have more role in financial transaction. Because people know and have more confident with Bitcoin. And investors are more invest in Bitcoin because chance for profit. Bitcoin mining is a important part to make Bitcoin transaction work continuously. But that use a huge of calculating resource.
This project design and evaluate Bitcoin mining process by Field-programmable gate array (FPGA). And try to improve performance of Bitcoin mining by FPGA.

คำสำคัญ (Keywords)

Bitcoin
Bitcoin Mining
FPGA

เว็บไซต์โครงงาน
-

วีดีโอคลิปของโครงงาน

ที่เก็บเวอร์ชันซอร์สโค้ด

-


สถานะการนำเข้าข้อมูล

ผู้นำเข้าข้อมูลครั้งแรก
ชวิน กสิกิจพงศ์พันธ์ (b5710500186)

แก้ไขครั้งสุดท้าย
เมื่อ May 28, 2018, 5:14 p.m. โดย ชวิน กสิกิจพงศ์พันธ์ (b5710500186)

สถานะการอนุมัติ
อนุมัติแล้ว โดย ภารุจ รัตนวรพันธุ์ (fengprrb) เมื่อ June 1, 2018, 9:16 p.m.